Đại lý

TT Dịch vụ Đại lý cấp 1 Đại lý cấp 2 Đại lý cấp 3 Đại lý cấp 4
    Từ 3 đến dưới 10 triệu Từ 10 đến dưới 50 triệu Từ 50 đến dưới 100 triệu Trên 100 triệu
I Tên miền
1  Tên miền Việt Nam
Đăng ký 2% 4% 5% 6%
Gia hạn 2% 4% 5% 6%
Chuyển về Host247.vn 6% 6% 6% 6%
2 Tên miền quốc tế
Đăng ký 5% 7% 10% 15%
Gia hạn 3% 5% 7% 10%
Chuyển về Host247.vn 10% 10% 10% 10%
II Hosting
1 Linux Hosting
Đăng ký 10% 15% 20% 35%
Gia hạn 7% 10% 15% 25%
2 Cloud SSD Hosting
Đăng ký 10% 15% 20% 35%
Gia hạn 7% 10% 15% 25%
3 SEO Hosting
Đăng ký 7% 10% 12% 15%
Gia hạn 5% 7% 10% 12%
4 Windows Hosting
Đăng ký 7% 10% 12% 15%
Gia hạn 5% 7% 10% 12%
III VPS
1 SSD VPS
Đăng ký 5% 10% 15% 20%
Gia hạn 3% 7% 10% 15%
2 Cloud VPS
Đăng ký 5% 7% 10% 15%
Gia hạn 3% 5% 7% 10%
IV Email
1 Email Hosting
Đăng ký 7% 10% 12% 15%
Gia hạn 5% 7% 10% 12%
2 Biz Email, Star Email, Google Email
Đăng ký 7% 10% 12% 15%
Gia hạn 5% 7% 10% 12%
V Phần mềm
1
VI Website
1 Website theo mẫu
Đăng ký 10% 15% 20% 25%
Gia hạn 7% 10% 15% 10%